Khi Công ty muốn thay đổi chủ sở hữu, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi;

I. Hồ sơ gồm:

1.     Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu;

2.     Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập;

3.     Bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi chủ sở hữu;

4.     Danh sách các cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi.

II. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

III. Căn cứ pháp lý:     

1.     Luật Doanh nghiệp 2005;

2.     Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

3.     Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

IV.  Phạm vi dịch vụ của Sài Gòn Luật

Sài Gòn Luật có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ  pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.