Tư vấn hỗ trợ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp

13:14:33 06-01-2018
Nhằm giúp Doanh nghiệp phát triển tốt và hiệu quả, Sài Gòn Luật sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các chính sách: “ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp”

Nhằm giúp Doanh nghiệp phát triển tốt và hiệu quả, Sài Gòn Luật sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các chính sách:  “ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp”

Với các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

Phần 1: Chính sách ưu đãi doanh nghiệp với ngân hàng

Phần 2: Chính sách ưu đãi doanh nghiệp đối với chính sách thuế

Phần 3: Chính sách tiền công - tiền lương trong doanh nghiệp

Phần 4: Chế độ trợ cấp, bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp

Phần 5: Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần 6: Quy định mới về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp